لینک دانلود رسیدهای پستی امروز:

14001102 (1).pdf

14001102 (2).pdf

14001102 (3).pdf

14001102 (4).pdf

14001102 (5).PNG

برای پیگیری مرسوله های پستی و اطلاع از گردش آن در پست نیز می توانید با استفاده از  شماره مرسوله که در ستون دوم از سمت راست رسید پستی نمایش داده شده است و وارد نمودن آن در سامانه رهگیری مرسولات شرکت ملی پست به آدرس tracking.post.ir از روند توزیع مرسوله خود مطلع گردید.