لینک دانلود رسیدهای پستی امروز و دیروز:

14001124-25 (1).PNG

14001124-25 (2).PNG

14001124-25 (3).PNG

14001124-25 (4).PNG

برای پیگیری مرسوله های پستی و اطلاع از گردش آن در پست نیز می توانید با استفاده از  شماره مرسوله که در ستون دوم از سمت راست رسید پستی نمایش داده شده است و وارد نمودن آن در سامانه رهگیری مرسولات شرکت ملی پست به آدرس tracking.post.ir از روند توزیع مرسوله خود مطلع گردید.