لینک دانلود رسیدهای پستی امروز:

14020218 (1).pdf

14020218 (2).pdf

14020218-3 (1).jpeg

14020218-3 (2).jpeg

14020218-3 (3).jpeg

14020218-3 (4).jpeg

برای پیگیری مرسوله های پستی و اطلاع از گردش آن در پست نیز می توانید با استفاده از  شماره مرسوله که در ستون دوم از سمت راست رسید پستی نمایش داده شده است و وارد نمودن آن در سامانه رهگیری مرسولات شرکت ملی پست به آدرس tracking.post.ir از روند توزیع مرسوله خود مطلع گردید.