لینک دانلود رسیدهای پستی امروز:

IMG_20230309_193042.jpg

IMG_20230309_193024.jpg

IMG_20230309_193003.jpg

IMG_20230309_192933.jpg

IMG_20230309_192907.jpg

IMG_20230309_192832.jpg

برای پیگیری مرسوله های پستی و اطلاع از گردش آن در پست نیز می توانید با استفاده از  شماره مرسوله که در ستون دوم از سمت راست رسید پستی نمایش داده شده است و وارد نمودن آن در سامانه رهگیری مرسولات شرکت ملی پست به آدرس tracking.post.ir از روند توزیع مرسوله خود مطلع گردید.