لینک دانلود رسیدهای پستی امروز:

1402-01-14 (1).pdf

1402-01-14 (2).pdf

1402-01-14 (3).pdf

1402-01-14 (4).pdf

1402-01-14 (5).pdf

1402-01-14 (6).pdf

1402-01-14 (7).pdf

1402-01-14 (8).pdf

1402-01-14 (9).pdf

IMG_20230405_090611.jpg

IMG_20230405_090552.jpg

IMG_20230405_090509.jpg


برای پیگیری مرسوله های پستی و اطلاع از گردش آن در پست نیز می توانید با استفاده از  شماره مرسوله که در ستون دوم از سمت راست رسید پستی نمایش داده شده است و وارد نمودن آن در سامانه رهگیری مرسولات شرکت ملی پست به آدرس tracking.post.ir از روند توزیع مرسوله خود مطلع گردید.