لینک دانلود رسیدهای پستی امروز:

1402-03-31.pdf

برای  پیگیری مرسوله های پستی و اطلاع از گردش آن در پست نیز می توانید با  استفاده از  شماره مرسوله که در ستون دوم از سمت راست رسید پستی نمایش داده  شده است و وارد نمودن آن در سامانه رهگیری مرسولات شرکت ملی پست به آدرس  tracking.post.ir از روند توزیع مرسوله خود مطلع گردید.