لینک دانلود رسیدهای پستی امروز:

 روهنده 190060209600215227588111

1402-04-03.pdf

برای   پیگیری مرسوله های پستی و اطلاع از گردش آن در پست نیز می توانید با   استفاده از  شماره مرسوله که در ستون دوم از سمت راست رسید پستی نمایش  داده  شده است و وارد نمودن آن در سامانه رهگیری مرسولات شرکت ملی پست به  آدرس  tracking.post.ir از روند توزیع مرسوله خود مطلع گردید.