لینک دانلود رسیدهای پستی امروز:

1402-04-04.pdf

1402-04-04-1.pdf

برای    پیگیری مرسوله های پستی و اطلاع از گردش آن در پست نیز می توانید با    استفاده از  شماره مرسوله که در ستون دوم از سمت راست رسید پستی نمایش   داده  شده است و وارد نمودن آن در سامانه رهگیری مرسولات شرکت ملی پست به   آدرس  tracking.post.ir از روند توزیع مرسوله خود مطلع گردید.