لینک دانلود رسیدهای پستی امروز:

آزادی 190060209800107860008111

1402-04-05.pdf

برای     پیگیری مرسوله های پستی و اطلاع از گردش آن در پست نیز می توانید با     استفاده از  شماره مرسوله که در ستون دوم از سمت راست رسید پستی نمایش    داده  شده است و وارد نمودن آن در سامانه رهگیری مرسولات شرکت ملی پست به    آدرس  tracking.post.ir از روند توزیع مرسوله خود مطلع گردید