لینک دانلود رسیدهای پستی امروز:

1402-04-07 (1).pdf

1402-04-07 (2).pdf

1402-04-07 (3).pdf

برای      پیگیری مرسوله های پستی و اطلاع از گردش آن در پست نیز می توانید با      استفاده از  شماره مرسوله که در ستون دوم از سمت راست رسید پستی نمایش     داده  شده است و وارد نمودن آن در سامانه رهگیری مرسولات شرکت ملی پست به     آدرس  tracking.post.ir از روند توزیع مرسوله خود مطلع گردید