لینک دانلود رسیدهای پستی امروز:

1402-04-18 (1).pdf

1402-04-18 (2).pdf

1402-04-18 (3).pdf

1402-04-18 (4).pdf

1402-04-18 (5).pdf

برای پیگیری مرسوله های پستی و اطلاع از گردش آن در پست نیز می توانید با استفاده از شماره مرسوله که در ستون دوم از سمت راست رسید پستی نمایش داده شده است و وارد نمودن آن در سامانه رهگیری مرسولات شرکت ملی پست به آدرس tracking.post.ir از روند توزیع مرسوله خود مطلع گردید