لینک دانلود رسیدهای پستی امروز:

کداهای 20 تیر (1).pdf

کداهای 20 تیر (2).pdf

کداهای 20 تیر (3).pdf

کداهای 20 تیر (4).pdf

کداهای 20 تیر (5).pdf

برای پیگیری مرسوله های پستی و اطلاع از گردش آن در پست نیز می توانید با استفاده از شماره مرسوله که در ستون دوم از سمت راست رسید پستی نمایش داده شده است و وارد نمودن آن در سامانه رهگیری مرسولات شرکت ملی پست به آدرس tracking.post.ir از روند توزیع مرسوله خود مطلع گردید