لینک دانلود رسیدهای پستی امروز:

1402-05-01.pdf

190060212500108420435111 اسماعیلی

برای  پیگیری مرسوله های پستی و اطلاع از گردش آن در پست نیز می توانید با  استفاده از شماره مرسوله که در ستون دوم از سمت راست رسید پستی نمایش داده  شده است و وارد نمودن آن در سامانه رهگیری مرسولات شرکت ملی پست به آدرس  tracking.post.ir از روند توزیع مرسوله خود مطلع گردید