لینک دانلود رسیدهای پستی امروز:

14020604 (1).pdf

14020604 (2).pdf

14020604 (3).pdf

رئیسی 187340215900326807883111

برای   پیگیری مرسوله های پستی و اطلاع از گردش آن در پست نیز می توانید با   استفاده از شماره مرسوله که در ستون دوم از سمت راست رسید پستی نمایش داده   شده است و وارد نمودن آن در سامانه رهگیری مرسولات شرکت ملی پست به آدرس   tracking.post.ir از روند توزیع مرسوله خود مطلع گردید