لینک دانلود رسیدهای پستی امروز:

14020607 (1).jpg

14020607 (2).jpg

14020607 (3).jpg

187340216200152980038178 فرخی

برای   پیگیری مرسوله های پستی و اطلاع از گردش آن در پست نیز می توانید با   استفاده از شماره مرسوله که در ستون دوم از سمت راست رسید پستی نمایش داده   شده است و وارد نمودن آن در سامانه رهگیری مرسولات شرکت ملی پست به آدرس   tracking.post.ir از روند توزیع مرسوله خود مطلع گردید