لینک دانلود رسیدهای پستی امروز:

14020820 (1).pdf

14020820 (2).pdf

14020820 (3).pdf

14020820 (4).pdf

14020820 (5).pdf

14020820 (6).pdf

14020820 (7).pdf

برای   پیگیری مرسوله های پستی و اطلاع از گردش آن در پست نیز می توانید با   استفاده از شماره مرسوله که در ستون دوم از سمت راست رسید پستی نمایش داده   شده است و وارد نمودن آن در سامانه رهگیری مرسولات شرکت ملی پست به آدرس   tracking.post.ir از روند توزیع مرسوله خود مطلع گردید