لینک دانلود رسیدهای پستی امروز:

14021124.pdf

برای پیگیری مرسوله های پستی و اطلاع از گردش آن در پست نیز می توانید با استفاده از شماره مرسوله که در ستون دوم از سمت راست رسید پستی نمایش داده شده است و وارد نمودن آن در سامانه رهگیری مرسولات شرکت ملی پست به آدرس   tracking.post.ir از روند توزیع مرسوله خود مطلع گردید